Lokaal memorandum 2018:

 

Bedrijvenbeleid: 

vzw Industrie Mechelen Noord en  vzw Bedrijven Mechelen Zuid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud

1.                   Inleiding

 

2.                   Methodiek

 

3.          De prioriteiten en mogelijke oplossingen

 

3.1 Betrokkenheid

 

3.2. Mobiliteit

 

3.2.1 Bereikbaarheid 3.2.2. Veiligheid

 

3.3. Groenbeheer

 

3.4. Toekomstige ontwikkelingen

 

3.5. Aanspreekpunt / go between

 

4.         Conclusie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Inleiding

Bedrijventerreinen Mechelen Noord, Mechelen Zuid en Ragheno liggen in de economische ‘gouden driehoek’. Samen beslaan zij ongeveer 350ha en huisvesten ze meer dan 300 bedrijven. Ze zijn naast uitstekend bereikbaar ook geografisch centraal gelegen. Net die ligging, strategisch tussen Brussel en Antwerpen, vlakbij het op- en afrittencomplex van de E19 en de verbinding met de A12 via de N16, maakt van deze terreinen de ideale vestigingsplaats voor bedrijven.

 

Wij waarderen de inspanningen die het Mechelse stadsbestuur al vele jaren realiseert ter ondersteuning van ons bedrijfsleven. Maar er ligt nog werk op de plank. Daarom vinden wij het belangrijk om kort op te lijsten wat voor ons de uitdagingen en verwachtingen zijn voor de volgende jaren. 

 

Dit document is in de eerste plaats bedoeld voor politici en beleidsverantwoordelijken. Zij die de stad zullen besturen in Mechelen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Dit memorandum maakt de wensen en bekommernissen van onze vzw Industrie Mechelen Noord en vzw Bedrijven Mechelen Zuid kenbaar.

 

Dit memorandum, dat dient voor de opstelling van het nieuwe programma 2019-2024, wordt overgemaakt aan het nieuwe stadsbestuur, de voorzitter van de gemeenteraad, alsook aan de politiezone Mechelen-Willebroek. Het is belangrijk dat al deze partijen de visie en wensen van de bedrijventerreinen kennen. 

 

Dit initiatief geldt als een uitnodiging voor een goede samenwerking en om de dialoog met de nieuwe bestuursploeg al op gang te brengen op de meest open en constructieve manier.

 

 

2.          Methodiek

 

Op 16 april 2018 hebben onze vzw’s elkaar voor de eerste keer ontmoet in congrescentrum Lamot. Daar werd snel duidelijk wat onze gemeenschappelijke belangen en bekommernissen zijn. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het achterhoofd, groeide het idee om samen een memorandum op te stellen. 

 

Onze belangen en bekommernissen worden in dit document opgelijst, geprioriteerd en afgerond met aanbevelingen naar het nieuwe stadsbestuur toe.

 

Een afvaardiging van beide vzw’s, bijgestaan door de consulent bedrijvenbeleid van de stad Mechelen, realiseerden dit memorandum op basis van besprekingen in het voorjaar en de zomer van 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.           De prioriteiten en voorstel tot oplossingen

 

Tijdens de gezamenlijke besprekingen werden verschillende thema’s geïdentificeerd. We geven kort de context en mogelijke oplossingen mee.

 

3.1. Betrokkenheid

 

Als bedrijventerreinen buiten de stadskern wensen we nog meer, intensiever en sneller betrokken te worden bij beslissingen die een impact op ons kunnen hebben. We wensen hierover meer gehoord en aangesproken te worden om zo een beter inzicht te krijgen in de besluitvorming.

 

Als mogelijke oplossingen zien we: 

       Op voorhand een prioriteitenlijst maken door de vzw en deze kenbaar maken via de bestuursvergadering.

       Enkele keren per jaar een structurele toer doen samen met de bevoegde schepen en ter plaatse al mogelijke oplossingen bespreken. 

       Kleine problemen aanpakken op korte termijn.

       Vanuit de stad toekomstige ontwikkelingen toelichten tijdens bestuursvergaderingen.

       Aanwezigheid bij besprekingen over de huidige of toekomstige terreinen. (bv. Huyghebaert)

 

 

3.2. Mobiliteit

 

Mobiliteit is een terugkerend probleem. We denken bv. aan opstoppingen en het wildparkeren door vrachtwagens. De bedrijven verwachten een beleid hierrond op lange termijn, een visie op mobiliteit op en rond de terreinen. Binnen mobiliteit definiëren wij bereikbaarheid en veiligheid als de twee belangrijkste pijlers.

 

3.2.1. Bereikbaarheid

 

A. Ontsluiting

 

Hoewel Mechelen een uitstekende bereikbaarheid heeft en dit ook steeds als troef naar voren schuift, kunnen we niet ontkennen dat er een fileprobleem is.

Het bereiken en verlaten van het bedrijventerrein langs de drie toegangswegen in Mechelen-Noord tijdens de spitsuren is dramatisch en zet een vraagteken achter een verdere groei. 

 

Hetzelfde geldt voor de zone Mechelen-Zuid, waar het rond punt aan Technopolis vooral tijdens de spitsuren de circulatie belemmert. De komst van het zwembad van Plopsa maakt de nodige maatregelen hier dwingend en dringend.

 

Voor de Raghenozone vereist, rekening houdend met de geplande wijzigingen ter hoogte van de Colomabrug, de nu al moeizame ontsluiting via de Leuvensesteenweg bijzondere aandacht.

 

Een vlottere ontsluiting van de bedrijvenzones is een must. 

 

Als mogelijke verbeteringen zien we:

       Oplossingen zoeken in samenwerking met AWV.

       Oplossingen zoeken om bepaalde bottlenecks op piekmomenten te ontlasten in samenwerking met de stad en andere mobiliteitsexperten.

  

B. Zwakke weggebruiker infrastructuur

 

In Noord en Zuid rijden werknemers, behalve met de auto, ook met de fiets naar hun werk of stappen ze een stuk nadat ze van de bus zijn gestapt. Ondanks de gedane inspanningen nl. de aanleg van de fietsostrade en andere paden naar de terreinen, stellen we vast dat de bestaande infrastructuur niet meer volstaat en op sommige stukken zelfs gevaarlijk is. De infrastructuur is niet

toekomstbestendig. Het nieuwe bestuur dient rekening te houden met de toenemende verduurzaming van het woon-werkverkeer. 

 

Daarom pleiten wij voor 

       Veiligere fiets- en voetgangersinfrastructuur, zodat dit verkeer wordt aangemoedigd. 

       De verbetering van de bestaande infrastructuur door dringende onderhouds- en herstelwerken aan de fiets- en voetpaden, het aanbrengen van wegsignalisatie en – markeringen, ... 

       Vernieuwing van het fietspad op de Antwerpsesteenweg samen met AWV.

 

C. Openbaar vervoer.

 

Om vlot verkeer te promoten is een degelijk uitgewerkt busnet van belang. 

 

Hoe het openbaar vervoer vlotter laten verlopen? 

       Wij stellen voor dat de stad trekker wordt in gesprekken met o.a. De Lijn, om een efficiënter en betrouwbaarder woon- en werkverkeer aan te bieden. 

       Een aanbod van duurzame woon-werkverplaatsingsmogelijkheden buiten de reguliere kantooruren voor werknemers met afwijkende werkuren uitwerken.

       Een alternatief aanbod voor verplaatsingen van en naar het station uitwerken.

 

3.2.2. Veiligheid

 

A. Parkeren vrachtwagens

 

In zowel bedrijvenpark Mechelen-Noord als in de zone Mechelen-Zuid creëren geparkeerde vrachtwagens heel wat veiligheidsproblemen. Daarnaast zal Ragheno de volgende jaren verder uitbreiden, waardoor er nieuwe bedrijven en waarschijnlijk dus ook extra vrachtvervoer zal worden aangetrokken. Daarom is het belangrijk dat er nu al een oplossing wordt gezocht voor de vrachtwagen- en parkingproblematiek.

 

De algemene uitstraling, de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein en vooral het openbaar domein lijden onder deze parkeerdruk. Vrachtwagens die op de verkeerde plaatsen parkeren, zorgen voor problemen; zwerfvuil, fiets- en voetpaden die niet langer toegankelijk zijn, kapotgereden riooldeksels, belemmering van de zichtbaarheid, vernauwing van de rijwegen,…

 

Vanuit deze problematiek groeit het besef dat we aan deze toestand structureel iets moeten veranderen. We moeten meer inzicht krijgen in de huidige situatie. Daarom werd er terecht vanuit de stad onderzoek gevoerd naar de mogelijkheid van een vrachtwagenparking op en rond Noord en Zuid. 

 

       We dringen er op aan dat oplossingen, aangereikt n.a.v. dit onderzoek, snel worden opgepikt en uitgevoerd.

       Tevens stellen we voor dat resultaten van het onderzoek meegenomen worden naar verdere ontwikkelingen in de stad Mechelen (o.a. Mechelen Noord III en Ragheno).

 

B. Zwakke weggebruiker

 

Meer en meer werknemers komen met de fiets naar hun werk. Iedere dag stellen zij vast dat de weg naar hun werk niet zonder gevaar is. Stilstaande vrachtwagens, veel auto’s op de weg en verouderde, onveilige fietspaden. 

 

Mogelijke oplossingen:

       Een globale lange termijnvisie uitwerken die beantwoordt aan de economische groei en de toekomstige verduurzaming van het woon-werkverkeer.

       Sensibiliserings- en communicatiecampagnes, en overleg met de bedrijven.

       Optimale samenwerking tussen de stad, AWV en de bedrijvenverenigingen.

 

3.3. Groenbeheer/beeldkwaliteit van het terrein

 

Meer en kwalitatiever groen is niet alleen aantrekkelijk voor de werknemers, het draagt ook bij tot een goed imago en uitstraling van het bedrijventerrein. 

 

Doordachte groenaanleg en gepast groenbeheer dragen niet alleen bij tot de beeldkwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze bedrijvenzones, ze hebben ook een significante impact op de gezondheid en de productiviteit van onze werknemers. Ook de lokale biodiversiteit en het klimaat varen er wel bij. 

 

De groene uitstraling en beeldkwaliteit verbeteren op het openbaar domein van het bedrijventerrein kan gebeuren door volgende maatregelen: 

 

Voor Mechelen Noord:

       De bermen op de Generaal De Wittelaan en de Blarenberglaan kunnen een veel interessantere uitstraling krijgen nu er toch geen wagens meer kunnen parkeren tussen de bomen dankzij de parkeerstroken/paaltjes die werden aangebracht

       Ook de rotonde op de Blarenberglaan (fabriekje) kan op een meer duurzame en ecologisch waardevolle manier in de kijker worden gezet. 

       De stad heeft op vele plaatsen in het voorjaar mooie narcissen staan. Dit zou eveneens leuk zijn buiten de standsrand, zoals op het bedrijventerrein.

       Tussen de bomen kan er een bloemenweide ingezaaid worden of kan men inheemse nectarplanten aanplanten. Er kan een bijenhotel voor solitaire bijen geplaatst worden op een bloemenrijke plaats met een bord ter informatie voor bedrijven en passanten.

 

Voor Mechelen Zuid:

In Mechelen Zuid werd de afgelopen 2 jaar een onderzoek gevoerd i.s.m. Corridor

(http://corridor.land/ ) in het kader van duurzaam parkmanagement. Dit onderzoek kan eventueel gebruikt worden voor toekomstige beplantingen. 

Bijzonderheden uit dit onderzoek waar we uw aandacht op willen vestigen zijn:

       De dringende nood aan een algemene, duurzame visie van de stad op de aanleg en het beheer van het aanwezige en aan te planten groen.

       De geïdentificeerde conflicten tussen het parkeerbeleid en de groenkwaliteit.

       De opportuniteiten voor de stad met het oog op de verbetering van de aantrekkelijkheid van Mechelen als vestigingsregio voor bedrijven. Zowel financieel door optimalisatie van de onderhoudskosten, als op het vlak van beeldkwaliteit door doordacht duurzaam beheer.

3.4. Nieuwe/ toekomstige ontwikkelingen

 

De volgende jaren zijn er weer heel wat nieuwe ontwikkelingen op til. Maar al te vaak vernemen wij deze nieuwe ontwikkelingen en hun stand van zaken via de pers. Idealiter worden deze ontwikkelingen niet los gezien van de huidige situatie van de terreinen. Er is nood aan efficiënt ruimtegebruik voor bedrijvigheid en niet alleen op nieuw te ontwikkelen gebieden. Een visie dringt zich daarom op om gemiste kansen te vermijden. Beide vzw’s wensen betrokken te worden bij het creëren van een visie en het vormen van ideeën rond de verbetering of uitbreiding van industrieterreinen in Mechelen. Daarom willen we hier graag een stap vroeger bij betrokken worden. Hierdoor kunnen wij als bedrijvenvereniging onze informatieve rol vervullen t.a.v. onze leden en worden er geen kansen gemist om onze vereniging te promoten. 

 

Tijdige inspraak is volgens ons mogelijk door:

 

       Vertegenwoordiging in de betrokken adviesraden.

       Vertegenwoordiging in de stuurgroep voor toekomstige ontwikkelingen, zodat er kan worden afgetoetst met de realiteit. 

 

3.5. Aanspreekpunt – Go between

 

Sinds enkele jaren is er een duidelijk aanspreekpunt vanuit de stad. Een vertegenwoordiger vanuit de stad zetelt in onze bestuursvergaderingen en koppelt onze noden terug aan de stad. Tevens koppelt zij beleidsbeslissingen vanuit de stad terug naar ons, zodat wij op de hoogte zijn van wat van belang is voor onze werking. We willen deze samenwerking verder optimaliseren.

 

Beide vzw’s staan erop deze persoon de nodige draagkracht en zeggenschap te geven. Zo kan er nog vlotter en efficiënter gewerkt worden. Momenteel is dit een tijdelijke functie; daarom vragen wij deze functie structureel in te kaderen. 

 

 

Conclusie 

 

Dit memorandum is een uitnodiging van de bedrijven aan de stad om een nauwere samenwerking en dialoog tot stand te brengen. Zowel nu als in de toekomst zijn er dringende en toekomstbestendige maatregelen nodig. Op vlak van mobiliteit én op vlak van Mechelen als aantrekkelijk ondernemersklimaat. Met dit memorandum wensen de bedrijvenverenigingen Industrie MechelenNoord en Bedrijven Mechelen-Zuid zich voor te stellen als partner van de stad om Mechelen nog sterker op de kaart te zetten.

 

 

Hopende op een verdere vruchtbare samenwerking.

 

 

 

Stefaan van Thielen

Voorzitter vzw Mechelen Noord

 

 

 

 

Nico van Daele

Voorzitter Bedrijven Mechelen Zuid

Freddy Hoorens Partner Quares

Steven Loyaerts

Zaakvoerder Loyaerts NV

 

 

 

 

Ignace Degens

Zaakvoerder Tailormate & Printix

 

 

 

 

Gaston Degreef

Plant Manager Sonocco

Herman Dits

Managing partner Mentorprise 

 

 

 

 

Chris Planckaert

HR manager Proctor & Gamble

Sabine Vanriel

Managing Director Option Media

 

 

 

 

Renzo De Bondt

Zaakvoerder Technology Trading 

Viviane Van Dal

Facility & Back Office Manager NIPRO

 

 

 

 

René A. De Jonge

Plant manager Dupont

Alain Croon

Managing Director Tecro&Krea

 

 

 

 

Hendrik Muts

Operational coordination Manager Post NL

Kirsten Dejaegere

Parkmanager Quares

Benjamin De Bruyn

Bedrijventerrein manager